Vull ser agent digitalitzador de Bo Kit Digital

Red.es ja ha obert el període de sol·licituds per adherir-se com Agent Digitalitzador al programa d’ajudes per a la digitalització de petites, microempreses i autònoms, dins del programa Kit Digital.

Tota interacció amb l’entitat pública es realitzarà de forma telemàtica a través de la Seu Electrònica de Red.es. El mail facilitat a la sol·licitud es farà servir per rebre qualsevol notificació per part de l’entitat.

El termini per presentar sol·licitud com Agent Digitalitzador es mantindrà obert tot el temps de durada del Programa Kit Digital.

A continuació us facilitem l’enllaç per descarregar les guies oficials publicades per Red.es.

Què és?

Són aquelles empreses tecnològiques què disposen de solucions i serveis tecnològics i què vulguin oferir-los a les empreses i autònoms què ho sol·licitin dintre del programa Kit Digital.
Per poder incorporar la seva oferta al catàleg de solucions de digitalització, és obligatori sol·licitar l’alta com Agent Digitalitzador a Red.es, entitat que gestiona aquests ajuts, a través de seva Seu Electrònica.

El termini per presentar sol·licitud com Agent Digitalitzador es mantindrà obert tot el temps de durada del Programa Kit Digital.

Requisits per a ser agent digitalitzador

 • Tenir domicili fiscal i centre de prestació d’activitat a la Unió Europea.
 • Tenir una facturació acumulada de, al menys, 100.000 € en els dos anys anteriors o 50.000€ a l’any anterior, a comptar des de la sol·licitud d’adhesió.
 • En el cas de les persones autònomes sense treballadors a càrrec, la facturació ha de ser de 70.000€ en els dos anys anteriors, o 35.000€ a l’any anterior, a comptar des de la sol·licitud d’adhesió.
 • La facturació acreditada ha de correspondre al mercat espanyol.
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
 • No tenir consideració d’empresa en crisi.
 • Tenir la condició d’empresa segons la definició que figura a l’Annex I del reglament (UE) nº 651 / 2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014.
 • Disposar en el moment de la sol·licitud d’una pàgina web dedicada al Programa Kit Digital en un domini de l’Agent Digitalitzador, i on s’exposin les diferents solucions que ofereix dintre del programa.

No podran ser empreses beneficiàries d’un bo digital les persones físiques o jurídiques que siguin Agents Digitalitzadors, ni aquelles a les que aquests contractin o subcontractin per la prestació total o parcial del servei de digitalització .

Passos per fer la sol·licitud

 1. Registrar-se a Red.es: el representant legal de l’empresa haurà de fer el registre al següent link :https://sedepkd.red.gob.es/oficina/autenticacion/autenticacion.do?action=alta. Si és mancomunat s’hauran de registrar tots els firmants i hauran de signar en tots els passos posteriors de la sol·licitud d’alta.
 2. Un cop registrat procedir a identificar-se a Red.es mitjançant certificat digital o clau a través d’aquest link i clicant a “Accedir al Tràmit”: https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/anuncio-de-adhesion-de-agentes-digitalizadores-al-programa-de-ayudas-para-la. Des d’aquí es podrà accedir al formulari d´alta com a Agent Digitalitzador.
 3. Un cop dintre accedirem al formulari de sol·licitud on haurem d’omplir les dades indicades de l’empresa, representant legal, etc.
 4. Adjuntarem els documents requerits, en castellà. Han de ser còpies digitalitzades dels originals signades pel representant legal amb certificat digital.
 5. Enviar la sol·licitud, signada pel representant legal i descarregar el justificant.

Com funciona?

 1. Les empreses que vulguin ser Agents Digitalitzadors Adherits haran de fer la seva sol·licitud a través de la Seu electrònica de Red.es per entrar al registre a nivell estatal. 
 2. Els Agents Digitalitzadors publicaran les seves ofertes de serveis en les categories relacionades amb la seva activitat, podent incloure només un servei per cada categoria del catàleg. 
 3. Les empreses beneficiàries del bo digital contactaran amb l’Agent Digitalitzador de la seva elecció per contractar el servei que necessitin. 
 4. L’empresa beneficiària i l’Agent Digitalitzador hauran de formalitzar un Acord de Prestació de Solucions de Digitalització, on quedin especificades les condicions del servei, i on el beneficiari cedirà el cobrament de l’import del bo digital a l’Agent Digitalitzador.  
 5. Un cop formalitzat l’acord, es podrà procedir a la prestació de la solució de digitalització, en dos fases.
 6. L’Agent Digitalitzador emetrà una única factura electrònica al beneficiari per l´import total de la solució de digitalització contractada, que haurà de reflectir la reducció de l’import subvencionat (bo digital). El beneficiari haurà de fer el pagament de l’import no subvencionat, si excedeix, més l’ IVA del total .
 7. L’Agent Digitalitzador, per cobrar l’import del bo digital, haurà de procedir a la justificació de la subvenció, en nom del beneficiari i per mitjà dels canals digitals indicats a la convocatòria. 

Objecte

El Programa Kit Digital té per objecte la concessió d’ajudes a petites empreses, microempreses i persones en situació d’autoocupació per a l’adopció de solucions de digitalització disponibles en el mercat.

A qui va dirigit?

 • Segment I. Petites empreses entre 10 i 49 empleats
 • Segment II. Petites empreses o Microempreses d’entre 3 i menys de 10 empleats
 • Segment III. Microempreses d’entre 1 i menys de 3 empleats i persones en situació d’autoocupació

Els beneficiaris hauran de tindre una antiguitat mínima de 6 mesos i estar inscrits en l’Hauran d’estar inscrits en el Cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agència Estatal d’Administració Tributària amb l’activitat econòmica efectivament desenvolupada a la data de sol·licitud de l’ajuda.

Quantia d’ajudes i categories de solucions de digitalització incloses

L’import màxim d’ajuda per beneficiari serà de dotze mil euros (12.000 €) i el temps de prestació del servei són 12 mesos.

Categories de Solucions de DigitalitzacióEntre 1 i 2 treballadorsEntre 3 i 9 treballadorsEntre 10 i 49 treballadors
Lloc web i Presència en Internet2.000 €2.000 €2.000 €
Comerç Electrònic2.000 €2.000 €2.000 €
Gestió de Xarxes Socials2.000 €2.500 €2.500 €
Gestió de Clients2.000 € (inclou 1 usuaris)2.000 € (inclou 1 usuaris)4.000 € (inclou 3 usuaris)
Business Intelligence i Analítica1.500 € (inclou 1 usuaris)2.000 € (inclou 1 usuaris)4.000 € (inclou 3 usuaris)
Gestió de Processos500 € (inclou 1 usuaris)2.000 € (inclou 3 usuaris)6.000 € (inclou 10 usuaris)
Factura Electrònica500 € (inclou 1 usuaris)1.000 € (inclou 3 usuaris)1.000 € (inclou 3 usuaris)
Serveis i eines d’Oficina Virtual250 € / usuari (fins 2 usuaris)250 €/usuari (fins 9 usuaris)250 €/usuari (fins 48 usuaris)
Comunicacions Segures125 €/usuari (fins 2 usuaris)125 €/usuari (fins 9 usuaris)125 €/usuari (fins 48 usuaris)
Ciberseguretat125 €/dispositiu (fins 2 dispositius)125 €/dispositiu (fins 9 dispositius)125 €/dispositiu (fins 48 dispositius)

Quines dades es demanen a la sol·licitud?

DADES DEL SOL·LICITANT
– Dades bàsiques: NIF, raó social, inici d’activitat, tipus d’entitat, mida de l´entitat, codi NACE.
– Domicili fiscal: adreça, codi postal, comunitat autònoma, provincia, municipi.
– Centre de prestació de les activitats objecte de la subvenció: adreça, codi postal, provincia, municipi.
– Dades del representant legal: NIF, nom i cognoms, telèfon de contacte, adreces d’email, tipus de representant.


DECLARACIÓ RESPONSABLE
On cal acceptar les següents Declaracions Responsables:
✓ Declaració responsable del compliments de requeriments de participació.
✓ Declaració responsable d’ausència de conflicte d’interessos.
✓ Declaració responsable de cessió i tractament de dades en relació amb lexecució dactuacions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).
✓ Declaració responsable de compromís en relació amb lexecució dactuacions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) i compliment del principi de no causar dany significatiu (DNSH).


AUTORITZACIONS
L’entitat sol·licitant pot autoritzar a Red.es per verificar els requeriments i obligacions establerts mitjançant consultes a altres Administracions i Organismes Públics. Es recomana aquesta opció per evitar aportar més documentació.


DADES ECONÒMIQUES
– Exercici tancat (any)
– Dades económiques dels dos darrers anys tancats: xifres del Volum de Negoci Anual (en Euros)
– Dades de personal: plantilla mitja anual dels dos darrers anys tancats


EXPERIÈNCIA PRÈVIA EN PROJECTES SIMILARS
Haurà d’indicar-se els projectes finalitzats per l´entitat sol·licitant dels dos darrers anys que siguin similars als que han de ser desenvolupats per als beneficiaris en qualsevol de les categories de solucions de digitalització de Kit Digital.
Es requeriran dades com: raó social del client, NIF del client, nom del projecte, data de finalització, categoria associada, facturació.


SERVEIS A PRESTAR PER EL DIGITALITZADOR
Han de marcar-se totes les categories de solucions de digitalització en les que es demana adhesió. Només es pot oferir una solució per categoria. Per cada una de les categories, l´entitat sol·licitant haurà d’indicar:
– Portal web-URL, on hi hagi publicada la informació del servei
– Sector productiu, per indicar si es pot aplicar a qualsevol sector productiu o no.
– Zona geogràfica de l’actuació, especificant les provincies i comunitats autònomes on l’Agent Digitalitzador donarà servei.


DOCUMENTACIÓ
Alguns dels documents requerits no hauran de presentar-se si prèviament hem autoritzat a Red.es a fer les consultes pertinents.
– Acreditació de la representació del firmant
– Acreditació de tenir domicili fiscal i centre de prestació de serveis a la Unió Europea.
– Volum de factutació dels dos darrers anys tancats.
– Plantilla mitja de treballadors
– Volum de facturació en projectes similars
– Acreditació de la condició d’empresa
– Acreditació dèstar al corrent en obligacions tributàries i a la Seguretat Social.
– Declaració responsable

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds és de 6 mesos, computant-se des del 15 de març de 2022 a les 11.00 hores fins al 15 de setembre de 2022 a les 11.00 hores.

Aquest termini conclourà abans si s’esgotara el crèdit pressupostari establit.

Més informació:

Notícies i Actualitat

Altres notícies

× ¡Manda un Whatsapp! Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday