BEQUES IVACE I + I – INTERNACIONALITZACIÓ + INNOVACIÓ 2022

Dirigides a:

 • Persones joves menors de 30 anys que complisquen determinats requisits

Sol.licituds beca: fins al 08/07/2022 (a les 14 hores)

 • Empreses, i entitats sense ànim lucratiu de la Comunitat Valenciana que complisquen determinats requisits

Inscripció entitats de destí candidates: fins al 08/07/2022 (a les 14 hores)

 * segons condicions de la convocatòria del programa publicada en el DOGV nº 9326 de data 27/04/2022

Objecte

Aquestes beques persegueixen dotar les empreses i entitats de la Comunitat Valenciana de personal qualificat i especialitzat en estratègies digitals per a incrementar la competitivitat i venda internacional, mitjançant una formació teòrica i pràctica durant un període de 12 mesos: formació pràctica a desenvolupar en empreses i entitats de la Comunitat Valenciana en aquest territori, i formació teòrica aplicant la innovació al procés d’internacionalització a través d’innovadors models de màrqueting digital i noves tecnologies, que engloben no sols màrqueting digital, sinó també business intelligence per a la internacionalització, incloent-hi la sostenibilitat, al mateix temps que afavoreixen una ocupabilitat sostenible i de qualitat, i la consecució de la paritat d’oportunitats entre homes i dones.

Persones beneficiàries

Podran sol·licitar les beques IVACE I+I Internacionalització i Innovació 2022, les persones físiques que reunisquen els requisits següents:

a) Ser nacional d’un estat membre de la Unió Europea i haver nascut a la Comunitat Valenciana o tindre empadronament a la Comunitat Valenciana des d’almenys dotze mesos abans de la data de publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria en el DOGV.

b) Estar inscrites com a persones beneficiàries en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil del Ministeri de Treball i Economia Social (https://garantiajuvenil.sepe.es), en el moment de sol·licitud de la beca, i dos dies abans de la proposta d’adjudicació d’aquesta.

c) Tindre menys de 30 anys el dia 8 de juliol de 2022, data en la qual finalitza el termini de presentació de sol·licituds

d) Estar en possessió d’una titulació universitària de grau superior, o d’una titulació de Formació Professional de grau superior de les famílies de comerç i màrqueting, o d’informàtica i comunicacions. En el supòsit de titulació obtinguda en qualsevol país diferent d’Espanya, aquesta titulació haurà d’anar acompanyada de la resolució d’equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial o de la resolució d’homologació de títols estrangers, d’acord amb el que regula el RD 967/2014, de 21 de novembre.

e) Domini parlat i escrit de l’idioma anglés, així com del d’alguna de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana, en el cas de les persones aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola; aquests requisits s’acreditaran a través de la realització de proves -o entrevista en el cas de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana- dutes a terme en el procés de selecció.

f) No estar afectades per cap limitació incompatible amb el desenvolupament funcional o geogràfic de la beca.

g) No tindre antecedents penals o estar incursa en cap causa penal que impedisca el desenvolupament funcional o geogràfic de la beca.

h) Trobar-se al corrent en les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social.

i) No incórrer en cap de les causes de prohibició per a ser beneficiària previstes en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Sol.licitud i documentació

On he de presentar les sol·licituds?

Les persones sol·licitants hauran de presentar electrònicament la següent documentació a través de l’enllaç “Presentar sol·licitud” en l’apartat “Docs. persones candidates” a la dreta d’aquesta pàgina.

Per a això, hauran de disposar durant totes les fases del procediment de certificat de persona física emés per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, (https://www.accv.es/menus/certificados-ciudadanos/) o per qualsevol entitat reconeguda en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme.

Què ha de presentar la persona candidata a beca?

a) Sol·licitud electrònica degudament emplenada, disponible en l’apartat “Docs. persones candidates” a la dreta d’aquesta pàgina.

b) DNI en vigor en cas que en la sol·licitud electrònica s’haja manifestat oposició per a la seua obtenció per mitjans telemàtics per l’IVACE; les persones nacionals d’un altre estat membre de la Unió Europea presentaran la documentació equivalent, en tot cas.

c) Document emés pel Ministeri de Treball i Economia social que acredite la inscripció com a persona beneficiària en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb data compresa en el termini de presentació de sol·licituds de la beca.

d) En cas de persones no nascudes a la Comunitat Valenciana, document oficial que acredite l’empadronament en la Comunitat Valenciana on s’especifique la data d’alta en la localitat corresponent amb almenys dotze mesos d’antelació a la data de publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria en el DOGV.

e) Document que acredite l’obtenció de titulació universitària o si escau titulació de la formació professional a què es refereix l’apartat d) de l’article 8 de la present Resolució o, en defecte d’això, resguard de la sol·licitud d’aquest. En el cas de titulacions obtingudes a l’estranger, s’han d’acreditar mitjançant el certificat d’equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari per a titulacions amb resolució d’equivalència, o per la credencial d’homologació, en el cas de titulacions amb resolució d’homologació. Tots dos documents, el certificat i la credencial, són expedits per la Subdirecció General de Títols i Reconeixement de Qualificacions del Ministeri d’Educació i Formació Professional.

f) Certificat de qualificacions acadèmiques on conste la nota mitjana de la titulació.

g) Currículum Vitae de la persona sol·licitant.

h) Certificat de no tindre antecedents penals o estar incursa en cap causa penal que impedisca el desenvolupament funcional o geogràfic de la beca, emés pel Ministeri de Justícia, amb data compresa en el període de presentació de sol·licituds d’aquesta convocatòria.

i) Qualsevol altra documentació que acredite els mèrits de la persona interessada:

 • en el cas de l’experiència professional, s’aportarà el certificat de vida laboral o els contractes en els quals es detalle la seua durada, així com l’última nòmina de cada contracte;
 • en el cas dels cursos de formació puntuables en l’article 10 s’aportaran els títols o diplomes en els quals s’acredite el seu nombre d’hores;
 • en cas de participació en ONG i en altres entitats sense ànim lucratiu, l’objectiu de les quals siga promocionar i beneficiar la societat civil des de qualsevol àmbit que la beneficie, siga cultural, social, educatiu, etc., s’aportarà la documentació acreditativa.
 • En cas de ser titular o persona beneficiària de la Renda Valenciana d’Inclusió (RVI), certificat emés per les direccions territorials de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

Tota la documentació presentada haurà d’estar redactada en castellà o valencià.

Actuacions susceptibles de suport

Formació:

Simultàniament a la formació pràctica en entitats en la Comunitat Valenciana, es desenvoluparà una formació teòrica que serà impartida per un o diversos centres formatius, i que se centrarà en els següents continguts:

 • Màrqueting i venda digital orientat a la internacionalització
 • Procés i gestió d’Internacionalització de l’Empresa
 • Bussines Inteligence

Dotació econòmica, durada, liquidació i pagament

La duració de la beca s’estendrà fins a 12 mesos com a màxim.

Cada beca estarà dotada amb una quantia econòmica per import de tretze mil quatre-cents quaranta-dos amb vint-i-huit euros (13.442,28 €) bruts, aplicant-se les corresponents retencions d’acord amb la normativa vigent.

L’import serà percebut per el/la becari/a en funció del temps de gaudi efectiu de la beca.

La dotació de la beca s’abonarà directament per IVACE al/ a la becari/a i es fraccionarà mensualment en un màxim de dotze mensualitats.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds començarà a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGV, i finalitzarà el 8 de juliol de 2022 a les 14:00 h.

ENTITATS DE DESTÍ. Sol.licitud i documentació

Podran ser entitats de destí (d’ara endavant entitats) les empreses i entitats sense ànim lucratiu que, entre els seus objectius i plans d’actuació, tinguen incorporar/desenvolupar un pla d’acció per a la internacionalització digital, i que estiguen en fase d’iniciació, creixement i/o consolidació de la seua internacionalització.

En tot cas es considera que compten amb aquest requisit les entitats que hagen participat en els programes Expornet, Xpande digital, Digitalitza, Programa Consultoria ICEX E-Marketplaces, Programa Int-eComm, així com qualsevol altre programa relacionat amb la internacionalització digital.

Les entitats hauran de reunir els requisits següents:

a) Tindre domicili social a la Comunitat Valenciana.

b) Trobar-se en qualsevol fase del procés d’exportació i/o internacionalització dels seus productes o serveis.

c) Comptar amb un pla d’internacionalització.

d) Comptar amb un pla d’acció de màrqueting digital per a la internacionalització.

e) Disposar dels mitjans humans i materials necessaris per a l’adequat desenvolupament de la beca.En aquest sentit, haurà de comptar amb un mínim de cinc persones en plantilla, de les quals almenys una es dedique a l’expansió exterior o al disseny i desenvolupament de les seues polítiques de màrqueting internacional.

f) Estar al corrent amb l’IVACE en el pagament dels serveis i accions organitzades per aquest Institut, o en el reintegrament de subvencions amb l’IVACE.

g) Trobar-se al corrent en les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social.

h) No incórrer en cap de les causes d’impossibilitat previstes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la qual cosa acreditaran mitjançant declaració responsable.


Documentació a presentar per les empreses/entitats de destinació

Les empreses, associacions i federacions interessades hauran de presentar la seua sol·licitud d’acord amb el model disponible en l’apartat “Documentació entitats” a la dreta d’aquesta pàgina, incloent a més:

a) Estatuts vigents registrats o contracte de constitució, si fa el cas. Si la documentació ja es troba en poder de l’IVACE, se’n podrà aportar declaració de vigència.

b) Pla formatiu a desenvolupar per la persona beneficiària de la beca, és a dir, un pla d’activitats estructurat amb les funcions i activitats a desenvolupar durant la seua estada en l’entitat de destí, integrant-la obligatòriament en l’àrea d’exportació i/o de màrqueting d’aquesta.

c) Pla d’exportació o internacionalització en el qual es detallen, almenys, els aspectes següents:

         c.1 En el cas d’empresa

 • Etapa en la qual es troba l’empresa respecte a la seua obertura a l’exterior, bé de manera general, per al cas, per exemple, que s’estiguen iniciant en l’exportació, bé de manera específica, respecte a uns certs mercats, en el cas que siga una empresa ja consolidada en l’exportació, i que es trobe en el procés d’ampliar les seues vendes en determinats mercats exteriors.
 • Personal dedicat a l’exportació amb el qual compte.
 • Percentatge que representen les seues vendes exteriors respecte a les vendes totals.
 • Informació sobre implantació en l’exterior, si fa el cas.
 • Amb quines formes d’accés compta per a accedir als mercats exteriors (agents, filials, distribuïdors, etc.…).

         c.2 En el cas d’entitat sense ànim lucratiu:

 • Pla d’exportació/internacionalització en el qual es descriurà les activitats que es duran a terme en el marc de l’exportació/internacionalització (fires a les quals assisteixen, missions que organitzen, estudis de mercat, així com qualsevol altra activitat relacionada amb la internacionalització).

d) Pla d’acció de màrqueting digital internacional en el qual es detallen, almenys els aspectes següents:

         – Definició d’objectius de màrqueting digital en l’àmbit internacional

         – Pla d’Acció d’estratègies en internet en l’àmbit internacional: SEU, SEM, Xarxes socials i professionals, i un altre tipus de plataformes, desenvolupament de continguts, etc.

         – Presència en market places i/o botiga en línia

e) RNT- Relació nominal de treballadors.

Cada empresa o entitat només podrà sol·licitar una persona becada.

L’entitat de destí haurà de posar a la disposició de la persona becada l’estructura i els mitjans materials necessaris perquè puga desenvolupar la seua beca de manera adequada

L’empresa o entitat de destí designarà un/a tutor/a permanent per a la supervisió de la formació i el compliment dels objectius de la beca.

Presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds començarà a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGV, i finalitzarà el 8 de juliol de 2022 a les 14:00 h.

La tramitació tant de la sol·licitud, com en general del procediment, serà electrònica i requerirà que l’entitat sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment de certificat de representant d’entitat emés per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, o per qualsevol entitat reconeguda en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme.

Així mateix l’entitat sol·licitant podrà autoritzar una altra persona perquè realitze qualsevol tràmit relacionat amb aquesta convocatòria sempre que aquesta autorització conste en el Registre de Representants de l’ACCV (https://www.accv.es/servicios/registro-de-representantes/).

La tramitació de la sol·licitud suposa la signatura de la mateixa i del pla formatiu, i es presentarà en el registre telemàtic de l’IVACE, accessible en l’apartat “Documentació entitats” a la dreta d’aquesta pàgina.

Per a més informació consulte la pàgina web de de la Generalitat Valenciana

Notícies i Actualitat

Altres notícies

× ¡Manda un Whatsapp! Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday